Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 18 de novembre de 2013
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació actes anteriors
1.1. Aprovació acta 9/2013 de 21 d’octubre
2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa resolutòria
2.1. Nomenament regidor delegat del consell escolar municipal
2.2. Proclamació membres consell escolar municipal.
2.3. Aprovació plec recollida de residus i neteja viaria
3. Assumptes no dictaminats en comissió informativa resolutòria (proposicions)
3.1. Aprovació inicial modificació ordenança IAE
3.2. Aprovació inicial modificació ordenança IBI
4. Mocions
PART DE CONTROL
1. Control i seguiment de la gestió del ple.
1.1. Donar compte de les resolucions numero 2047 a 2644/13
1.2. Donar compte liquidació pressupost exercici 2012
1.3. Donar compte decret d’alcaldia 2512/13
PRECS I PREGUNTES