obres-i-arbre-en-questio.jpg

201101_arbres_juli_just.pdf

Àngels Belloch i Aguilar, regidora i portaveu del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià de l’Ajuntament d’Alboraia amb dni xxxxxxxx i amb adreça de l’Ajuntament d’Alboraia a efectes de notificació ,

EXPOSA

En l’exercici de les meues funcions com a regidora. Som coneixedors de l’obra que s’està realitzant per a la construcció d’una rodona en la confluència entre l’Avinguda Ausiàs March i l’Avinguda Orxata. També som coneixedors que les obres poden afectar diferents arbres

DEMANA

Que les obres no representen la mort d’eixos arbres com ha passat en el cas d’altres obres en què s’han sacrificat arbres d’unes dimensions i una edat considerable, i que aquests siguen transplantats en altres parts del poble.

Atentament,

 

Àngels Belloch i Aguilar

Alboraia, a 10 de gener de 2011