Que en la pròximes convocatòries de les comissions informatives del mes de gener de 2011 ens informen dels següents temes:

 1. Volem saber els euros que va costar la festa d’inauguració del soterrament del trenet. Ens agradaria saber quina entitat o entitats ho han pagat i si eixa despesa ha entrat dins del pressupost del soterrament de vies.

 2. Som coneixedors que altres municipis estan presentant al·legacions al PGOU de la ciutat de València, ens agradaria saber si els tècnics de l’Ajuntament d’Alboraia han realitzat algun informe sobre la possible afecció del PGOU de la ciutat de València en el municipi d’Alboraia i ens agradaria saber que pensa fer l’equip de govern al respecte.

 3. Ens agradaria saber quines gestions s’han fet amb Iberdrola pel tema del PAI Ronda Nord, quina informació s’ha facilitat als propietaris i com ha quedat el tema.

 4. Món gran. Volem saber quin és el futur i la previsió de futur per a Món Gran. També ens agradaria saber quin és el funcionament dels nous centres de Massamagrell per a persones amb discapacitat.

 5. Volem saber quins lloguers (i la quantitat que es paga per lloguers) d’edificis/oficines/instal·lacions/ etc. estava pagant l’Ajuntament d’Alboraia a data 1 de gener de 2010 i quins està pagant a data 1 de gener de 2011.

 6. Des del Bloc pensem que una forma d’economitzar en l’Ajuntament és estalviant en energia elèctrica. Consideracions:

  1. Dades. En els pressupostos de 2011 la previsió de despesa en el concepte “suministrament energia elèctrica” és 500.000 euros; en el cas del pressupost d’Egusa per a 2011 a aquest concepte es dedica 4.789,44 euros; en la liquidació de 2009 veem que la previsió inicial de “suministrament energia elèctrica” era de 350.000 euros i les obligacions reconegudes netes van ser 626.385,52 euros; en l’avançament de la liquidació de 2010 (a data 10 de desembre de 2010) veem que la previsió inicial de “suministrament energia elèctrica” era de 350.000 euros i les obligacions reconegudes netes són de moment 389.192,18.

  2. Davant d’aquesta situació l’Ajuntament ha de pendre mesures per a optimitzar i reduir el consum d’energia elèctrica. Ens agradaria saber si s’han pres mesures d’estalvi i quines, i si alguna vegada en l’Ajuntament ha existit un pla d’estalvi energètic. Ens consta que hi ha administracions públiques que estan prenint aquest tipus de mesures. Des del nostre punt de vista l’Ajuntament d’Alboraia hauria de veure que fan altres administracions a l’hora d’estalviar en aquest concepte i implementar un pla d’estalvi.

  3. A més en el seu moment el Bloc (registre d’entrada 20.432 del 22 de desembre de 2008) va proposar que es dedicarà part del fons estatal d’inversió en els pobles a “Mesures que amb el temps pugen representar un estalvi en la despesa corrent de l’Ajuntament, ens referim a mesures relacionades amb l’estalvi del consum d’energia (instal·lació plaques solars en edificis municipals i substitució a bombetes de baix consum”). En aquell moment ens van dir que ja hi ha via una altra subvenció per al tema de les plaques solars, mai més es va saber. Ens agradaria que l’equip de govern ens diguera que va passar amb aquella subvenció de què van parlar de 400.000 euros. Proposem que davant de la possibilitat de properes subvencions es prioritze l’estalvi energètic i l’estalvi de la despesa corrent.

 7. Rei en Jaume. En desembre ens van dir que els tècnics no havien fet els informes sobre el futur ús dels locals municipals buits de Rei en Jaume. Ens agradaria saber quines gestions s’han fet fins ara i insistir que s’hauria de donar ús a eixos locals municipals.

 8. Valenbisi. Ens agradaria conéixer si hi ha novetats sobre aquest tema.

 9. Grua i solars amb brossa que preocupen als veïns dels carrers Benaguasil; carrer Joan Baptista Basset i carrer metge Llistar. En desembre ens van dir que no havien localitzat al propietari de la grua i que estaven tots els solars nets menys els que estaven tancats. Ens agradaria saber quines gestions han fet perquè desaparega el problema de la grua i dels solars; i quan es resoldran aquests problemes veïnals.

 10. EPA. Volem saber quants diners destinarà la Conselleria d’Educació a l’EPA d’Alboraia en l’exercici 2011.

 11. En altres ocasions ens ha informat de les gestions que estaven fent sobre el projecte d’aparcament a Saplaya, sobre el tema que ens actualitzaren la informació:

  1. En quin estat estan les gestions de la possible instal·lació del parquing a Saplaya, per a quan està previst.

  2. Les obres a quines instal·lacions municipals afectarien?

  3. Eixes instal·lacions municipals. Quin ús s’està fent d’eixes instal·lacions en l’actualitat i fins què no es faça efectiu l’aparcament? Des del Bloc ens agradaria que les instal·lacions pogueren ser utilitzades pels veïns de Saplaya i de la resta d’Alboraia fins que no es veren afectades per les possibles obres.

 12. Ens agradaria saber sobre el centre de dia Sant Cristòfol i l’ajuda a domicili:

  1. Com està el procediment de licitació

  2. La Generalitat Valenciana subvencionarà les places del centre de dia en 2011?

 13. Ens agradaria que ens informaren del seguiment de les queixes veïnals sobre possibles desperfectes en les propietats provocats pel soterrament de vies. Ens agradaria saber

  1. S’ha respots per escrit totes les queixes/escrits veïnals?

  2. Ens agradaria conéixer el llistat de reclamacions i quina ha sigut la resolució/resposta.

 14. Voldríem que ens aclariren i confirmaren dubtes que el Bloc va plantejar sobre dades numèriques en la comissió especial de comptes que feien referència al compte general de l’any 2009, són els següents:

  1. pàgina 411 volíem que ens confirmaren si els 14.395.841 euros de deutes a curt termini estan inclosos en esls 22.920.820 euros d’inversions o no.

  2. pàgina 412. Volem saber quina és la situació (prorrogades, han renunciat a la pròrroga, etc.) de les 3 opcions de compra de Vera de les quals no consta la pròrroga.

  3. pàgina 412. Ens agradaria saber a què fan referència els 2.845,76 euros de despeses de personal i els 509.319’21 euros de serveis exteriors de ANC.

  4. pàgina 413. Ens agradaria saber a què fan referència els resultats negatius dels exercicic d’Alboraia Marina Nova SL i Gesión mixta de viviendas d’Alboraia SL.

 15. Empresa Claros:

  1. Ens agradaria saber si l’Ajuntament ha presentat demandes contra l’empresa.

  2. Egusa ha iniciat algun procediment judicial contra Claros? (quants procediments judicials i per quins conceptes), Claros ha iniciat algun procediment judicial contra l’Ajuntament o l’empresa Egusa?

  3. Quan li déu Claros a Egusa en concepte de lloguer?, Egusa li déu alguna cosa a Claros?