201101_deposicions_parada_provisional_emt.pdf

                         detall-merdes-parada-bus1.JPG parada-provissional-i-cagader-de-gossos1.JPG 

Àngels Belloch i Aguilar, regidora i portaveu del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià de l’Ajuntament d’Alboraia amb dni xxxxxxxx i amb adreça de l’Ajuntament d’Alboraia a efectes de notificació ,

EXPOSA

En l’exercici de les meues funcions com a regidora. Som coneixedors de l’obra que s’està realitzant per a la construcció d’una rodona en la confluència entre l’Avinguda Ausiàs March i l’Avinguda Orxata i que això representa la modificació d’algunes de les parades de l’autobus de la EMT. També som coneixedors de l’estat que presenten aquestes parades (fotos annexes). Aquestes parades són precàries i a més a més coincidixen amb els espais dels arbres que estan plens de residus provocats pels gossos. En un annex els adjuntem unes fotografies perquè puguen veure quina és la situació.

DEMANA

La dignificació de les parades i una atenció especial a la neteja d’aquests espais.

Atentament,

Àngels Belloch i Aguilar

Alboraia, a 10 de gener de 2011