Àngels Belloch i Aguilar, regidora i portaveu del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià de l’Ajuntament d’Alboraia amb dni xxxxxxxx i amb adreça de l’Ajuntament d’Alboraia a efectes de notificació ,

EXPOSA

En l’exercici de les meues funcions com a regidora. El passat diumenge dia 9 de gener poguérem comprovar com l’ascensor de l’Auditori Municipal i que també dóna servei a diferents instal·lacions municipals (despatxos de personal de l’Ajuntament, saló de plens, etc) no funcionava i persones amb mobilitat reduïda no pogueren accedir a l’auditori a l’homenatge del Mestre Ramos Rioja. Ens consta que la situació ja duu dies així i que no és la primera vegada que passa.

DEMANA

Ens agradaria que ens explicaren per quina raó periódicamente l’ascensor s’estropea i que es prenguen les mesures necessàries perquè la situació no es repetisca en el futur.

Atentament,

Àngels Belloch i Aguilar

Alboraia, a 10 de gener de 2011