1. Alguns veïns ens han comentat (queixa) que en la casa de cultura no tenen fulls de reclamacions a la disposició dels veïns i usuaris i que si volen fer alguna queixa han d’anar a l’Ajuntament. Pregaríem que totes les instal·lacions municipals tingueren fulls de reclamacions a disposició dels usuaris perquè és allò que toca.

Resposta de l’alcalde: no tenen cap obligació legal de tindre fulls de reclamació en la casa de cultura i com al final de la història han d’anar a dur la reclamació al registre de l’Ajuntament.

2. Hi ha veïns que ens comenten que fa més d’un mes que la biblioteca no té internet. Sembla ser que no és un problema puntual. Pregaríem que resolguen el problema.

Respota de l’alcalde: manifesta que és la primera notícia que té de què internet no vaja en la biblioteca.

3. Veïns del carrer València ens comenten que en les reunions sobre les obres els asseguraren que tindrien contenidors soterrats (no en el mateix carrer València però si en els cantons dels carrers propers al Carrer València). Els veïns comenten que eixos contenidors que van prometre no estan ni soterrats ni en superficie i que han de recórrer prou camí per a tirar el fem. Preguem que la situació se subsane.

Resposta de l’equip de govern: diuen que els veïns del carrer València estan envoltats per contenidors en superfície i que estan pendents del suministrament de contenidors.

4. Els pregaríem transparència màxima, des del Bloc i des d’altres partits de la corporació s’ha demanat durant mesos els informes/estudis realitzats per diferents empreses i consultores sobre plantilla i recursos humans i mai ens han donat accés a eixa informació.

Respota de l’alcalde: diu que l’expedient està obert i que quan l’expedient estiga tancat els partits tindran accés als informes de les consultores.

5. Frontennis. Sabem que es van reunir amb el club i que s’està colmatant la piscina i que s’han tapiat els vestidors i les dutxes. Volem pregar que es busque solució al tema dels vestidors i les dutxes perquè aquest tema impedix que l’escola del club (la pedrera-cantera del club) puga funcionar amb normalitat.

Resposta de l’alcalde: di que la solució no és enviar a la gent a Tavernes. Diu que sí que han fet manteniment però és un problema el vandalisme.Diu que el tema de tancar els vestidors del frontennis es va parlar amb el president del club. Recorda la construcció dels frontons coberts.

6. En el ple ordinari de setembre de 2010 vam preguntar i vam demanar que prengueren mesures per la grua que preocupa als veïns dels carrers Benaguasil; carrer Joan Baptista Basset i carrer metge llistar i sobre altres temes que afecten a aquests veïns de la zona. Ens agradaria saber quines gestions sobre…

  1. Els veïns ens comenten que continuen tenint problemes de rates i serps (ho hem comentat en diferents ocasions en el ple)

  2. la grua, els veïns estam preocupats i volen que es retire i que fins que es retire es faça el manteniment corresponent per a evitar problemes.

  3. Els solars de la zona continuen tenint brossa i en alguns casos també tenen material de construcció. Els veïns volen que tots els solars tinguen el manteniment corresponent per a evitar problemes com la brossa i els muntons de materials. També es planteja la possibilitat d’habilitar els solars com aparcaments.

Respecte a aquest punt l’únic que comenta l’equip de govern és que s’ha fumigat.

7. Pregunta sobre la liquidació de 2009. Quan hi ha una liquidació amb remanent negatiu (números rojos-deute) la llei d’hisendes locals planteja 3 solucions/mesures a pendre. Ens agradaria saber quines mesures (individuals o combinades van a pendre).

Resposta de l’alcalde: S’hauran de pendre les decisions que siguen viables. Pla d’estalvi que estem seguint i que s’ha d’actualitzar.