Àngels Belloch i Aguilar, regidora i portaveu del Bloc Nacionalista Valencià de l’Ajuntament d’Alboraia,
 

EXPOSA 
En el meu exercici de funcions com a regidora. En diferents ocasions (des de fa mesos) s’ha preguntat a l’equip de govern sobre el pagament de subvencions a diferents associacions del poble i diferents ciutadans (bonollibre, subvencions a associacions esportives, associacions culturals, associacions participants en el rastrell solidari, associacions de pares i mares, associacions festives) corresponents a l’exercici 2007.
 

DEMANA

Emparant-me a allò que diu el Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, perquè s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, article  97.7 “las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, seran contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente”.
 

Realitze la següent pregunta en el ple de 30 de juny en el torn de precs i preguntes corresponent al Bloc: volem saber el nivell de pagament de les subvencions que hem nomenat en l’exposició de motius (percentatge de subvencions pagades, quines subvencions estan pagades i quines no, previsió temporal de pagament) i també conéixer els motius per l’impagament en el cas que no s’hagen pagat les subvencions.

Alboraia, a 24 de juny de 2008
 

Signat Àngels Belloch Aguilar