Àngels Belloch i Aguilar, regidora i portaveu del Bloc Nacionalista Valencià de l’Ajuntament d’Alboraia,
 

EXPOSA

En el meu exercici de funcions com a regidora
 

DEMANA

Emparant-me a allò que diu el Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, perquè s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, article  97.7 “las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, seran contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente”.
 

Realitze la següent pregunta en el ple de 30 de juny en el torn de precs i preguntes corresponent al Bloc: l’equip de govern està estudiant privatitzar algun dels serveis de Benestar Social? o dit d’altra forma demane a l’alcalde que desmentisca o confirme la possible privatització d’algun dels serveis de Benestar Social.
Alboraia, a 24 de juny de 2008

Signat Àngels Belloch Aguilar