La informació està en el Dogv número 5657 en les planes 45174-45188.

 

Conselleria d’Immigració i Ciutadania Conselleria de Inmigración y Ciudadanía
ORDE de 29 de novembre de 2007, de la Conselleria d’Immigració i Ciutadania, per la qual s’establixen les bases i es convoquen les ajudes a les federacions i confederacions
d’associacions de veïns i a les associacions de veïns de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2008. [2007/14649]

Més informació:
http://turia.gva.es/prop/reportes/expdc.asp?id=2099

 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/11/pdf/2007_14649.pdf