Ordre del dia:

1.-PART RESOLUTIVA
1.1.-APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.1.-Acta de 25 d’Octubre de 2007.
1.2.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ I PROMOCIÓ.
1.2.1-Renovació operació tresoreria
1.3.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I VIVENDA.
1.3.1.-Resolució contracte concesió obra pública “Ciutat de la Raqueta”
1.3.2.-Aprovació convenis urbanístics de reserva d’aprofitament
1.4.- ASSUMPTES DITAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CIUTADANS
1.4.1.-Concessió distincions i condecoracions a la Policia Local
1.5.MOCIONS
2.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.
2.1. Donar compte de les resolucions num.2219 a 2350/07.
2.2. Donar compte de la resolución num. 2275/07, de liquidació dels pressupostos
de 2006.         
3.- PRECS I PREGUNTES