Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 17 de febrer de 2014
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació actes anteriors
1.1. Aprovació acta 11/2013 de 2 de desembre
1.2. Aprovació acta 12/2013 de 16 de desembre
1.3. Aprovació acta 13/2013 de 23 de desembre
1.4. Aprovació acta 1/2014 de 20 de gener
2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa resolutòria
2.1. Resolució al·legacions i aprovació definitiva ordenança reguladora ocupació del domini públic municipal amb taules, cadires i elements auxiliars
2.2. Aprovació inicial modificació ordenança guals.
2.3. Autoritzar l’abonament part proporcional paga extraordinària desembre 2012
2.4. Modificació comissions informatives permanents
3. Assumptes no dictaminats en comissió informativa
3.1. Recurs a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
4. Mocions
PART DE CONTROL
1. Control i seguiment de la gestió del ple.
1.1. Donar compte de les resolucions numero 23 a 288/2014
1.2. Donar compte informe fiscalització
PRECS I PREGUNTES