Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 14 de febrer de 2013
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació acta 13/2012 de 17 de novembre de 2012
2. Aprovació acta 15/2012 de 20 de desembre de 2012
3. Aprovació acta 17/2012 de 27 de desembre de 2012
4. Aprovació acta 01/2013 de 10 de gener de 2013
5. Assumptes dictaminats per la comissió informativa de resolutòria
5.1. Sotmetiment a informació pública modificació reglament participació ciutadana
5.2. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública reglament consell sectorial festes
5.3. Resolució revisió d’ofici per declaració caducitat confort letters
5.4. Elecció jutge de pau substitut
5.5. Sotmetiment a informació pública de la modificació puntual número 20 del PGOU
5.6. Aprovació inicial modificació pressupostària 2/2013
6. Mocions
PART DE CONTROL
1.Control i seguiment de la gestió del ple
1.1. Donar compte de la pròrroga del pressupost de 2012
1.2. Donar compte de les resolucions número 2649 a 2712 de 2012
PRECS I PREGUNTES