Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 10 de gener de 2013
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Assumptes dictaminats per la comissió informativa resolutòria
1.1. Reglament de funcionament de la Comissió de festes d’Alboraia
1.2. Reglament ús material informàtic
2. Mocions
PART DE CONTROL
1. Control i seguiment de la gestió del ple
1.1 Donar compte resolucions 2649-2712 de 2012
PRECS I PREGUNTES