Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 20 de desembre de 2012
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació acta 14/12 de 29 de novembre
2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa econòmica
2.1. Modificació sessions comissions informatives
2.2. Modificació sessions ple
2.3. Resolució concessió ascensors carrer València
2.4. Inici procediment declaració nul·litat contractes manteniment ascensors.
2.5. Caducitat del procediment de revisió d’ofici de confort letters.
2.6. Inici procediment revisió d’ofici confort letters.
3 Assumptes dictaminats per la comissió informativa de territori
3.1 Desestimació recurs de reposició Alcampo expedient 84/2006.
4. Mocions
PART DE CONTROL
1. Control i seguiment de la gestió del ple
2.1. Donar compte de les resolucions núm. 2508 a 2648 de 2012.
2.2. Donar compte de la sentència 974/2012
PRECS I PREGUNTES