Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 29 de novembre de 2012
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació acta 12/12 de 25 d’octubre
2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa de serveis al ciutadà
2.1. Nomenament defensor del veí
3. Assumptes dictaminats per la comissió informativa econòmica
3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública de la modificació de l’ordenança de venda ambulant
4. Assumptes dictaminats per la comissió informativa de territori
4.1. Operacions de tresoreria: Bankia i Caixa Popular
5. Mocions
PART DE CONTROL
1. Control i seguiment de la gestió del ple
1.1 Donar compte resolucions 2254-2507
PRECS I PREGUNTES