Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 27 de setembre de 2012
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació acta 10/2012 de 26 de juliol
2. Assumptes dictaminats en la comissió informativa de territori.
2.1. Desestimació al·legacions i extinció conveni urbanístic amb Alcampo de 30 d’octubre del 2006
3. Assumptes dictaminats en la comissió informativa econòmica.
3.1. Determinació dies festius locals 2013.
3.2. Autorització a EGUSA operació crèdit amb Novagalicia Banc
4 Autorització a EGUSA concertar operació crèdit amb Bankia
5. Mocions
PART DE CONTROL
1. Control i seguiment de la gestió pel ple
1.1. Donar compte del decret d’alcaldia 1900/12
1.2. Donar compte del decret d’alcaldia 1901/12
1.3. Donar compte informe compliment plans sanejament 2011
1.4. Donar compte liquidació pressupost 2012
1.5. Donar compte de les resolucions núm. 1698 al 2053/12.
PRECS I PREGUNTES