1. Part resolutiva

1.1. Aprovació acta número 1 de data 25 de gener de 2011 i acta número 2 de data 28 de febrer de 2011

1.2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa d’hisenda i empreses públiques

1.2.1. Modificació conveni EMTRE

1.2.2. Constitució consorci TDT i informació pública estatuts

1.2.3. Ratificació conveni pagament Servicios Levante SA

1.2.4. Ratificació conveni pagament Construcciones Villegas

1.2.5. Ratificació conveni pagament Fomento Construcciones y contratas

1.2.6. Ratificació conveni pagament Luis Batalla SA

1.2.7. Ratificació conveni pagament Centre Verd SAU

1.2.8. Aprovació inicial modificació crèdits EX.2-11

1.3. Assumptes dictaminats per la comissió informativa d’urbanisme

1.3.1. Inclusió en el pla director d’abastiment i clavegueram d’Alboraia l’execució de les obres de renovació de col·lectors de clavegueram públic

1.4. Mocions

2. Part de control

2.1. Donar compte de les resolucions número 337 a 632/2011

3. Precs i preguntes