El ple ordinari de febrer de 2011 se celebrarà el dilluns 28 de febrer de 2011 a les 20:30 hores i l’ordre del dia és el següent:

1. PART RESOLUTIVA

1.1. Assumptes dictaminats per la comissió informativa d’intervenció comunitària

1.1.1. Aprovació sol·licitud projecte escola taller Alboraia verda i blava

1.2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa d’administració general

1.2.1. Inici expedient d’honors i distincions a Miguel Senent Vivó i altres

1.3. Assumptes dictaminats per la comissió informativa d’hisenda i empreses públiques

1.3.1. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de transport públic

1.3.2. Aprovar la concertació d’un crèdit per import de 1.985.000 euros

1.3.3. Aprovació conveni amb l’Agència valenciana de mobilitat metropolitana

1.4. Assumptes dictaminats per la comissió informativa d’urbanisme

1.4.1. Sometiment a informació pública del projecte de revisió del pla general d’ordenació urbana (PGOU)

1.5. Mocions

2. Part de control

2.1. Donar compte de les resolucions número 91 a 336/2011

3. Precs i preguntes