I. Presa de possessió del regidor Pedro Miguel Morales García

II. Part resolutiva

II.1. Aprovació acta 10/2010, de 27 de juliol

II.2. Assumptes dictaminats en la Comissió especial de comptes

II.2.1. Aprovació dels comptes generals dels anys 2006, 2007 i 2008

II.3. Assumptes dictaminats en la Comissió informativa d’urbanisme

II.3.1. Al·legacions al PATH

II.4. Mocions

III. Control i seguiment de la gestió pel Ple

III.1. Donar compte de les resolucions 1902 a 2299

IV. Precs i preguntes