A. Aprovació acta anterior

Acta núm. 5/10 de 29 de març

B. Part resolutiva

B.1. Assumptes dictaminats en Comissió Informativa d’Hisenda i empreses públiques

B.1.1. Aprovació inicial i sometiment a informació pública ordenança reguladora taxa expedició documents administratius

B.2. Assumptes dictaminats en Comissió Informativa d’Urbanisme

B.2.1.Sometiment a informació pública del PRI Centre Històric modificat

B.2.2. Aprovació definitiva modificació puntual número 17 del PGOU

B.2.3. Aprovació definitiva modificació puntual número 18 del PGOU

C. Mocions

D. Part de control i seguiment de la gestió pel Ple

D.1. Donar compte de les resolucions de la 900/2010 a 1151/2010

E. Precs i preguntes