El ple ordinari de l’Ajuntament d’Alboraia d’octubre de 2008 se celebrarà el dilluns 27 d’octubre a les 20:30 hores en el saló de plenaris
 

Part resolutiva
1.      Aprovació acta anterior (acta núm. 9 de setembre de 2008)
2.      Assumptes dictaminats en la comissió informativa d’assumptes resolutius
a.       Ordenança fiscal prestació servei celebració matrimoni civil
3.      Aceptació de la delegació per a contractar obres incloses en el pla d’actuacions urbanístiques any 2008
Part de control
1.      Control i seguiment de la gestió pel ple
a.       Donar compte de les resoluncions núm. 1710, 1730, 1854 i 1987 a 2177
b.      Donar compte de les adscripcions dels grups a les comissions informatives
Precs i preguntes