1. Part resolutiva
 1.1. Aprovació de l’acta núm 8 del 28 de juliol de 2008
 1.2. Assumptes dictaminats en la comissió informatiu de territori i vivenda
  1.2.1. Suspensió cautelar de llicències en la zona casc
  1.2.2. Declarar desert el concurs del procediment per a la gestió indirecta del pla d’actuació integrada UE-1 Vinival
 1.3. Assumptes dictaminats en la comissió informativa de gestió i promoció
  1.3.1. Resolució contracte agricultors de la Vega
  1.3.2. Modificació ordenança taxa residus sòlids urbans
 1.4. Assumptes dictaminats en la comissió informativa de serveis ciutadans
  1.4.1. Aprovació conveni signatura electrònica
 1.5. Creació i posada en marxa de les comissions informatives
 1.6. Votació del text de la moció presentada per CIALBO en el ple de data 24 d’abril
 1.7. Mocions
2. Part de control
Control i seguiment de la gestió pel ple
Donar compte de les resolucions núm.1683 a 1986 de 2008
3. Precs i preguntes