SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria

Dia 27 de desembre de 2007

Hora: 19.00 h.
Lloc: Saló de Sessions
ORDRE DEL DIA
1.-ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE  GESTIÓ
I PROMOCIÓ
1.1.- Constitució del dret de superfície.
 

2.-RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA DEL ACORD RELATIU A PROGRAMACIÓ INDIRECTA I APROVACIÓ DE LES BASES PARTICULARS DE LA UE1 -VINIVAL
 

3.- APROVACIÓ PROGRAMACIÓ INDIRECTA I APROVACIÓ DE LES BASES PARTICULARS DE LA UE1 -VINIVAL