alcampo.jpgEl conveni urbanístic signat per l’Ajuntament d’Alboraia preveu el trasllat del centre comercial de Saplaya a la partida d’horta de Vera

Les penalitzacions cas d’incompliment del trasllat del centre, per a l’ajuntament, serien de 100 milions d’euros


El Bloc d’Alboraia ha presentat el 21 de maig un contenciós administratiu “contra l’acord de ple de l’Ajuntament d’Alboraia de data 4 d’abril de 2007, pel qual es va aprovar el conveni urbanístic entre l’Ajuntament i les mercantils Alcampo S.A. i Inmochán España, S.A.”. En aquest mateix ple es van desestimar les al·legacions del Bloc contra el conveni.
 

Les argumentacions del Bloc es basen en què «és d’un alt risc econòmic per a la corporació i perquè no compartim els arguments utilitzats per l’equip de govern per a justificar la conveniència del projecte». El projecte preveu el trasllat del centre comercial Alcampo a l’horta de la partida de Vera d’Alboraia, i la requalificació de centenars de milers de metres quadrats.
 

Àngels Belloch també ha dit que «en cap cas han estat considerats els interessos i voluntat dels propietaris dels terrenys afectats per la permuta, és a dir, els propietaris de l’anomenat ST-5 en el Convert Previ (afectats de la partida de Vera, on se vol col·locar de nou el centre comercial). «Molts d’eixos propietaris no volen la urbanització i inclús han realitzat inversions sobre la consideració d’estar situats en una zona no rubanitzable protegida que manté intactes els seus valors ambientals.
 

Penalitzacions
Respecte de les penalitzacions per incompliment del conveni, hi ha molts dubtes sobre la legalitat i viabilitat del projecte que el PP va aprovar. En el conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament d’Alboraia i Alcampo (expedient 84/06) s’estipula clarament: «si se iniciara la ejecución de las obras en la zona que actualmente ocupan ALCAMPO e IMMOCHAN de conformidad con las previsiones de planeamiento antes de que se cumplan todas y cada una de las condiciones acordadas en este Convenio Urbanístico y en el Convenio de Traslado de Actividades Comerciales y Permuta de Propiedades antes referido se establece una penalización de SETENTA Y CINCO MILLONES DE EUROS que deberá pagar el Ayuntamiento de Alboraya a Alcampo, S.A. y la cantidad de VEINTICINCO MILLONES DE EUROS que deberá pagar el Ayuntamiento de Alboraya a Immochan España, S.A.U., con carácter adicional a la indemnización de daños y reparación de los perjuicios que ello pueda acarrerar a las citadas empresas”