Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 12 de setembre de 2013
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Aprovació acta 7/2013 de 18 de juliol
2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa resolutòria.
2.1. Aprovació inicial nova ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i elements auxiliars. (terrasses i vetladors) exp 11/2013.
2.2. desestimació recurs de reposició interposat per ascensors Asleva SL, en l’expedient de declaració de nul·litat de contractes manteniment ascensors.
2.3. Modificació sessions ple
2.4. Modificació sessions comissions informatives.
3. Mocions
PART DE CONTROL
1. Control i seguiment de la gestió del ple.
1.1. Donar compte de les resolucions núm. 1706 a 2033 /2013.
PRECS I PREGUNTES