Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 13 de juny de 2013
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació actes anteriors
1.1. Aprovació acta 5/2013 de 9 de maig
2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa resolutòria
2.1. Reglament cessió béns immobles
2.2. Acceptació delegació competències per a contractar l’obra “renovació diversos col·lectors de sanejament en nucli urbà d’Alboraia “inclosa en PPOS
2013”
2.3. Acceptació delegació competències per a contractar les obres incloses en el plans de nuclis 2013
3. Mocions
PART DE CONTROL
1. Control i seguiment de la gestió del ple.
1.1. Donar compte de les resolucions núm. 1084 a 1371 /2013
PRECS I PREGUNTES