Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 9 de maig de 2013
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Assumptes dictaminats per la comissió informativa de resolutòria
1.1. Declarar caducitat exp. 197/2012 i inici nou procés declaració nul·litat contractes manteniment ascensors.
1.2. Adhesió al conveni per a la creació d’un fons social de habitatges per a persones desallotjades exp. 8/2013.
1.3. Modificació ordenança aigua i clavegueram.
1.4. Addenda conveni explotació ecoparc.
2. Mocions
PART DE CONTROL
1. Control i seguiment de la gestió del ple.
1.1. Donar compte de les resolucions núm. 866 a 1083 /2013.
1.2. Donar compte informe morositat.
PRECS I PREGUNTES