Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 18 d’abril de 2013
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació acta 3/2013 de 14 de març
2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa de resolutòria
2.1. Adhesió al conveni de col·laboració plataforma administració electrònica
2.2. Aprovació definitiva modificació puntual núm. 20.
3. Mocions
PART DE CONTROL
1. Donar compte de les resolucions núm. 580 a 865/13
PRECS I PREGUNTES