Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 14 de març de 2013
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació acta 2/2013 de 14 de febrer
2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa de resolutòria
2.1.Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública reglament cessió bens immobles.
2.2. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública modificació ordenances tràfic, reglament publicitat exterior y taxa instal·lació anuncis ocupant domini públic
2.3. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública ordenança guals
2.4. Modificació taxa transport públic
2.5. Modificació preu públic escola estiu
2.6. Acceptació delegació PPOS 2012.
2.7. Renovació consell escolar
2.8. Donació fons vilar
3. Mocions
PART DE CONTROL
1. Donar compte del decret d’alcaldia 513/2013
2. Donar compte dels registres de entrada 2857/13 y 2858/13 de 7 de març.
3. Donar compte de les resolucions núm. 228 a 579/13
PRECS I PREGUNTES