Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 25 d’octubre de 2012
Hora: 20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1. Aprovació acta 11/2012 de 27 de setembre
2. Assumptes dictaminats en la comissió informativa de serveis al ciutadà.
2.1. Informació pública modificació ordenança tinença i protecció animals
3. Donar conformitat al conveni de col·laboració entre Aqualia i el EMPRE per a la gestió de la TAMER
4. Acord d’aplicació del reial decret llei 20/2012.
5. Mocions
PART DE CONTROL
1. Control i seguiment de la gestió del ple
1.1 Donar compte de les resolucions núm. 2054 a 2253/12
1.2. Donar compte del arxiu per part de la fiscalia de la denúncia instada per l’ajuntament
PRECS I PREGUNTES