I. Presa de possessió de Susana Cazorla Martí

II. Part resolutiva

II.1. Aprovació de l’acta 14/2010 de 25 d’octubre

II.2. Assumptes dictaminats en la comissió informativa d’hisenda i empreses públiques

II.2.1. Aprovació modificació crèdits 8/2010

II.2.2. Operació crèdit a curt termini

II.3. Mocions

III. Control i seguiment de la gestió pel ple

III.1. Donar compte de les resolucions 2556 a 2874

III.2. Donar compte de la resolució número 2673/2010, que aprova la liquidació de l’exercici 2009

IV. Precs i preguntes