El Bloc va presentar reclamacions al pressupost de 2009

A continuació teniu allò que vam manifestar en l’escrit que presentàrem per registre d’entrada 

Per al Bloc el pressupost és reclamable perquè els ingressos són manifestament insuficients en relació amb les despeses pressupostades (article 170.2.c). Considerem que la partida d’ingressos referents a l’ICIO estan sobrevalorats/inflats/sobredimensionats més enllà de les possibilitats reals. En l’exercici 2009 es preveuen uns ingressos per icio de 2.049.125’33 euros. Tradicionalment s’ha demostrat que són uns ingressos sobredimensionats.

Per exemple en la liquidació de 2005 veem que es van fer efectius el 33’6 % dels ingressos per impostos indirectos (3.842.332’62 milions de 11.422.685 milions). En el cas de la liquidació de l’exercici de 2006, la previsió d’ingressos era 8.585.267 euros i els drets reconeguts nets són 846.981 euros, es a dir no arriba al 10 %. En la liquidació de l’exercici de 2007 la previsión era de 11.895.715 d’euros, amb uns drets reconeguts de 526.613,13 euros que no arriba al 5 %. En l’exercici 2008 (avanç liquidació)  la previsió d’ingressos de l’ICIO era de 11.895.715 euros i els drets reconeguts nets són 499.501’70 euros, no arriba al 5 %. Per al Bloc el pressupost és reclamable perquè els ingressos són manifestament insuficients en relació amb les despeses pressupostades (article 170.2.c). En aquest cas es referim als ingressos pel canon de concessions administratives d’explotacions del subsòl públic mitjançant un parquing situat en el subsòl del camp de gespa artificial, com així s’indica en l’informe d’intervenció plana 347 “dado que los ingresos que constan en el capítulo 5 (ingresos patrimoniales), no queda acreditado suficientemente en el expediente que se puedan generar recursos procedentes del canon de concesiones administrativas de explotaciones del subsuelo público a través de parquing. Por ello, en mi opinión, con independencia de la aparente capacidad de financiación (294.568’51 euros), en realidad, aplicando un principio básico de prudencia, se incurre en una necesidad financiación estimada de 3.205.431’49 euros.”Per al Bloc el pressupost és reclamable perquè els ingressos són manifestament insuficients en relació amb les despeses pressupostades (article 170.2.c). S’està utilitzant diners d’un avançament del benefici garantit mínim d’una empresa per a finançar Inversions, interessos i amortització del deute i despesa corrent en contra del criteri manifestat per intervenció, en la plana 361 “Egusa financia inversiones (17.327.724’18 euros), intereses y amortización de la deuda (984.545’90 euros) y gasto corriente (26.860’67 euros) con el anticipo del beneficio mínimo garantizado mínimo GMCB (18.339.130’75 euros). Como ya se ha reiterado por esta intervención, este anticipo no puede ni debe financiar gastos e inversiones ajenas al ámbito del contrato con GMCB hasta que no se materialice el mismo dado que no se ha realizado el negocio jurídico en todos sus términos, y se podría exigir a Egusa la devolución de dichas cantidades si se diera alguna de las cláusulas resolutorias”Per al Bloc el pressupost és reclamable perquè els ingressos són manifestament insuficients en relació amb les despeses pressupostades (article 170.2.c). S’estan utilitzant recursos que no s’han materialitzat encara com són el pagament de l’avançament de GMCB com indica l’informe d’intervenció en la plana 359 “Por tanto cuanto antecede, el compromiso económico que se adquiere con el ente gestor para financiar el 50 % los costes totales que se deriven de las actuaciones de modificación de rasante y urbanización en superficie de la línea 3 de FGV en el término municipal de Alboraia, no está soportado con recursos suficientes en el momento de suscribirlo dado que, la capacidad de reembolso de la financiación a través de préstamos a largo plazo (PAIF 2007), y las garantías entregadas para el cumplimiento de las obligaciones del Convenio con el Ente Gestor se basan en la generación de recursos que se deriven del desarrollo urbanístico de la Unidad de Ejecución UE2 (Polígono II Port Saplaya), así como de la explotación del futuro Centro Comercial, y considerando que existen en vigor causas resolutivas del contrato de Egusa con Grupo Mediterràneo Costa Blanca, S.A. constituida por la adjudicataria Astroc Mediterránea S.A. y Rosal S.L, los recursos no se han realizado todavía.”Per al Bloc el pressupost és reclamable  (170.2.b) perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. En l’exercici 2009 no s’ha dotat pressupostàriament la partida promoció de l’ús del valencià (partida 451,22710) i s’amortitza la plaça de promoció del valencià quan el Reglament municipal per a la promoció de l’ús del valencià en el municipi d’Alboraia diu:
“ARTICLE 14.- Per a portar a terme totes les funcions assignades a l’Oficina, aquesta serà dotada, com a mínim dels recursos humans i materials següents:

a) Un tècnic de promoció lingüística a jornada completa.b) Equip Informàtic

c) Dotació per a biblioteca bàsica de consulta i subscripció a publicacions oficials i professionals específiques.

ARTICLE 15.- L’Ajuntament d’Alboraia haurà de disposar de consignació pressupostària suficient i estable, per a fer efectives les tasques, els objectius i les competències de l’Oficina per a la Promoció de l’ús del valencià i del present Reglament.”
Per al Bloc el pressupost és reclamable  (170.2.b) perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. En el pressupost no s’han suplementat una sèrie de partides perquè el ple mitjançant els pressupostos reconega l’obligació i indemnització als proveïdors per serveis i/o suministraments efectivament realitzats en l’exercici 2008 o anteriors. Així ho manifesta l’informe d’intervenció en la plana 350 “En este capítulo no se han suplementado una serie de partidas para que el Pleno a través de los Presupuestos reconozca la obligación e indemnización a los proveedores por servicios y/o suministros efectivamente realizados en el ejercicio 2008 ó anteriores. El importe total de las facturas recibidas no aplicadas al presupuesto es de 3.982.128’93 euros de los que 2.490.456’98 euros corresponden al capítulo 2”
 PER TOT ALLÒ EXPOSAT PRÈVIAMENT SOL·LICITEM la reconsideració de tot el pressupost del 2009 i que es modifiquen els ingressos i despeses.

Arxivat en: Noticies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *