Sessió ordinària de l’Ajuntament Ple d’Alboraia: 28 de juliol de 2008, a les 20:30
I.          PART RESOLUTIVA
I.1.    APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
I.1.1.        ACTA NÚM. 6 DE DATA 26 DE MAIG DE 2008
I.1.2.        ACTA NÚM. 7 DE DATA 30 DE JUNY DE 2008
 

I.2.     ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI  I VIVENDA
I.2.1.             ACEPTACIÓ DELEGACIÓ CONTRACTAR OBRES CAMÍ PARAL·LEL AUTOPISTA V-21 PLA CAMINS 2008
I.2.2.             ACEPTACIÓ DELEGACIÓ CONTRACTAR OBRES EDIFICI CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ ORIGEN XUFA PLA OBRES I SERVEIS DIPUTACIÓ 2008
 
I.3.    ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CIUTADANS
I.3.1.      APROVACIÓ TAXA SERVEI E.P.A.
I.3.2.      GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL CENTRE DE DIA SAN CRISTÓBAL
 

I.4.    ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ I PROMOCIÓ
I.4.1.      ACORD DELEGACIÓ PREUS PÚBLICS
I.5.    MOCIONS
 

B)   PART DE CONTROL
 

I.          CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
I.1.    DONAR COMPTE DE LAS RESOLUCIONS NÚM. 1508 A 1682 DE 2008
 C) PRECS I PREGUNTES