Ple ordinari Ajuntament d’Alboraia
Dilluns 30 de juny a les 20:30
Saló de sessions
 

A. Part resolutiva
1.1. Aprovació actes anteriors: acta núm. 5
1.2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa de serveis ciutadans
            1.2.1 Aprovació calendari festes locals 2008
            1.2.2. Elecció jutde de pau substitut
1.3. Assumptes dictaminats per la comissió informativa de gestió i promoció
            1.3.1. Resolució del contracte de concessió d’obra pública poliesportiu municipal Port Saplaya d’Alboraia
            1.3.2. Resolució definitiva del contracte de concessió d’obra pública “Ciudad de la raqueta”
            1.3.3. Aprovació inicial modificació reglament participació ciutadana
            1.3.4. Aprovació inicial modificació reglament organització municipal
            1.3.5. Aprovació inicial modificació ordenança platges
            1.3.6. Condecoració creu al mèrit policial amb distintiu blanc a 4 agents de la policia local
            1.3.7. Modificació de crèdits 02/2008
1.4. Mocions
 

B. Part de control
1. Control i seguiment de la gestió pel Ple: donar comptes de les resolucions núm. 1190 a 1507 de 2008

C. Precs i preguntes