El ple ordinari de setembre se celebrarà el dijous 27 de setembre a les 20:30 en el saló de plens
 

L’ordre del dia és el següent:
1. Part resolutiva
1.1.Aprovació actes anteriors
1.1.1. Acta núm. 13 de 26 de juliol de 2007
1.2. Assumptes dicataminats per la Comissió Informativa de Gestió i Promoció
1.2.1. Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Participació ciutadana.
1.3. Mocions
2.- Control i seguiment de la gestió pel ple.
2.1.- Donar compte de les resolucions núm.  1416 a 1690/07.
3.-Precs i preguntes.