Moció per demanar la rebaixa electoral del 5 al 3%

Àngels Belloch i Aguilar, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC, atenent al que disposa l’art. 97del ROFJ (RD 2568/1986), presenta davant del Plenari de l’Ajuntament la següent
P R O P O S T A
La Reforma de Estatut d’Autonomia del País Valencià ha sigut aprovada amb l’acord del partits majoritaris, PSOE i PP. Posteriorment a aquest acord alguns destacats representants dels esmentats grups com ara Ciprià Ciscar (PSOE) anunciaven: “entendemos que era más oportuno que ese límite (referint-se a la barrera electoral) no figurara en el Estatuto de Autonomía y que fueran las Cortes Valencianas, en determinación de su ley electoral autonómica, las que establecieran un límite, que puede ser el correspondiente en cada momento y modificado también sin necesidad de la rigidez que impondría su presencia en el Estatuto de Autonomía. No les ocultamos que nuestra preferencia fue dirigida al 3%, pero la única posibilidad de un acuerdo en el presente momento supondría la salida de cualquier limite electoral del texto del Estatuto, posición que, por otra parte, entendíamos que podría ser compartida por otros grupos, y en el ámbito de la Comunidad Valenciana muchos ciudadanos y ciudadanas entendían y aspiraban a esa solución”. També Federico Trillo (PP) aclaria en el Congrés que el PP pensava que el límit electoral havia de ser objecte de debat en la Llei Electoral a aprovar per la pròpia comunitat autònoma.
 
L’article 23.2 de l’estatut reformat diu: “Per a ser proclamats electes i obtenir escó, els candidats de qualsevol circumscripció hauran de gaudir de la condició de valencians i hauran d’haver estat presentats pels partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors que obtinguen el número de vots exigits per la Llei Electoral Valenciana”.
Així mateix l’article 24 afegeix: “La Llei Electoral Valenciana prevista en l’apartat 1 de l’article anterior, serà aprovada per votació del conjunt de les dues terceres parts de les Corts”
És evident que la voluntat expressada al Projecte de Reforma de l’Estatut és la de modificar la Llei Electoral Valenciana (LEV) i, més concretament, la de redactar una nova Llei. S’afegeix a açò l’opinió expressada per alguns juristes que troben clars fonaments jurídics pels quals el text estatutari, cas d’aprovar-se, entraria en contradicció amb la vigent Llei Electoral Valenciana. Això, fins i tot, podria afectar a la legalitat de la convocatòria d’unes eleccions autonòmiques celebrades amb el nou Estatut en vigor però seguint els criteris de la LEV de 1987, especialment en allò que fa referència a l’article 12 de la LEV que diu: “a) Les candidatures que no hagen obtingut si més no el 5% dels vots emesos la Comunitat Valenciana no es tenen en compte”.
En esta nova LEV, que s’hauria d’aprovar per 2/3 de les Corts Valencianes, hauria d’atendre necessàriament els criteris democràtics de participació, igualtat i pluralisme. De les 52 compareixences que va fixar la pròpia Comissió Parlamentària de Reforma de l’Estatut, pràcticament la totalitat de les organitzacions patronals (Associació Valenciana d’Empresaris, L´Empresarial, PYMEV..) sindicals (UGT, CC OO, Intersindical Valenciana) universitàries (universitats de València, d’Alacant, Politècnica de València) polítiques (EUPV, BLOC, UV), la Sindicatura de Greuges, així com els experts en dret consultats (Manuel Alcaraz, Lluís Aguiló, José Asensi, Manuel Martínez Sospedra, Vicent Franch, Vicent García Edo) es van mostrar partidàries de l’eliminació de la barrera del 5% per injusta i antidemocràtica.
En una enquesta d’octubre del 2003 encarregada per la Generalitat Valenciana, un 53,1% de les persones que es mostraven favorables a la reforma de l’estatut van assenyalar que la rebaixa del 5% al 3% en el sistema electoral valencià era desitjable per permetre l’entrada dels partits minoritaris en Les Corts valencianes. Un percentatge que superava en quasi 3 punts el percentatge favorable a introduir la facultat de dissolució anticipada de les Corts que tant ha interessat al PP i al PSOE.
Per tot açò el sistema electoral que emanarà de la nova Llei Electoral Valenciana que preveu el nou Estatut d’Autonomia hauria de seguir els següents principis:
1)                Un sistema electoral que complisca el principi constitucional del vot igual.
2)                Un sistema electoral que traduïsca una millor proporció de la població de les circumscripcions amb la distribució d’escons atribuïts a cada circumscripció.
3)                Un sistema electoral que atenga al principi de proporcionalitat constitucional mitjançant la introducció d’una fórmula electoral de proporcionalitat més inequívoca, que millore la ràtio vot/escons de les candidatures concurrents.
La LEV actual exigeix haver obtingut almenys el 5% dels vots emesos en el País Valencià. Es tracta d’una fórmula que limita el pluralisme i entronitza l’efecte guillotina en el sistema valencià de partits, com han posat de manifest el conjunt de resultats alternatius que s’haurien donat en Les Corts valencianes si s’hagueren utilitzat modalitats de clàusules de tancament menys oneroses, com succeeix en els sistemes electorals actuals de la majoria de les comunitats autònomes.
És per tot el que s’ha exposat que demanem que aquest ajuntament, com a representant de la pluralitat política del nostre municipi, es manifeste sobre este assumpte i per això proposem al Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
A C O R D S :
Primer.- L’ajuntament d’Alboraia considera que, per tal d’adaptar la legislació electoral valenciana a la voluntat implícita del nou text estatutari i amb l’objectiu d’evitar les contradiccions legals, més que probables, que podrien posar en perill futures conteses electorals a les Corts Valencianes, s’aborde de forma immediata posterior a l’aprovació del nou Estatut la redacció d’una nova Llei Electoral Valenciana que ajuste els processos electorals a allò explicitat al nou text estatutari.
Segon.- L’Ajuntament d’Alboraia considera que, en atenció a criteris de participació, igualtat i pluralisme, s’ha d’eliminar qualsevol referència a cap barrera electoral en la nova Llei Electoral Valenciana, i que en tot cas s’ajuste la LEV a allò que disposa la LOREG, que determina una barrera del 3% dels vots emesos a cada circumscripció electoral.
Tercer.- L’Ajuntament d’Alboraia acorda comunicar els presents acords al President de la Generalitat Valenciana, als Grups Polítics de les Corts Valencianes, del Congrés dels Diputats i del Senat, i a les direccions nacionals dels partits polítics.
Alboraia, a 25 de maig de 2006.
 

Moció rebutjada per l’Ajuntament Ple

Arxivat en: Mocions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *